Het kabinet trekt de komende jaren fors extra geld uit voor het mbo. In de Werkagenda mbo 2023-2027 en het Stagepact staan de afspraken die het ministerie van OCW hierover maakt het de mbo-sector. Stagediscriminatie, kansrijk opleiden, zijinstromers: alle belangrijke onderwerpen waar SBB voor aan de lat staat, hebben een plaats gekregen in de Werkagenda en het Stagepact. Directievoorzitter Hannie Vlug heeft namens SBB haar handtekening onder de afspraken gezet.    

Hannie Vlug: “In het beroepsonderwijs hebben we een prachtige traditie van leren in de praktijk. Ik teken ervoor dat er voor alle studenten een stageplaats is van goede kwaliteit met kans op een baan, ongeacht je achternaam, geaardheid of een handicap.”  

Uitbannen stagediscriminatie  

SBB gaat komende jaren de ondersteuning voor (beginnende) praktijkopleiders verder verbeteren, zodat zij op hun beurt stagiairs zo goed mogelijk kunnen begeleiden. Hierbij wordt ook de kennis over objectief werven en selecteren vergroot. Het melden van stagediscriminatie wordt dichterbij de student georganiseerd: bij de mbo-instelling zelf. Daar krijgen studenten ook ondersteuning en nazorg.   

Bij vermoedens van stagediscriminatie of een mogelijk (sociaal) onveilige stageplek, geeft de school het door aan SBB, zo is afgesproken. SBB onderzoekt dan of het leerbedrijf nog stagiairs kan blijven opleiden of dat er verbeterafspraken nodig zijn. Daarnaast registreert SBB alle meldingen van stagediscriminatie en rapporteert hier jaarlijks over.    

Om- en bijscholen in het mbo 

Voor het realiseren van voldoende stages en leerbanen - worden de activiteiten uit het Actieplan voor stages en leerbanen structureel geborgd, zo is in het Stagepact afgesproken.  De adviseurs van SBB blijven de komende jaren dus meedenken over eventuele alternatieve invulling van stages in sectoren met een stagetekort. Ook worden de mogelijkheden voor werkenden en werkzoekenden voor om- en bijscholing de komende jaren verder uitgebreid. Er worden nieuwe mbo-certificaten ontwikkeld die modulair onderwijs voor volwassenen mogelijk maken. De mogelijkheden van bbl voor het omscholen van werkenden worden beter onder de aandacht gebracht bij leerbedrijven.